top of page

   

          dkxn ys[kh

          Hkys gh

          Hkwy lk            

          gj fnu yxs A

          vi'kdqu

          gj {k.k A

          thou

          dqy tek

          bZa/ku

          esa nqcdh

          vkx gS

          cM+Hkkx

          fd lalkj gS

          tue ugha feyrk ;s

          ckjEckj gS A

          ugha ls 'kq#

          Fkdrs ugha

          rqe

          dHkh

          bl

          fonzksg ls]

          bl fojks/k

          &bl dzks/k ls \

         

          gj ckr ls

          vlger

          gj okD; esa

          bl ^ugha^ ls

         

          Mjrs ugha

          ekuk fdlh ls

          rqe

         

          Mj tkrk gS

          okD; gh

          Mj tkrh gS ckr gh A

          D;ksa \

          eSa tqM+k gwWa

       

          blls]

          blfy,

       

          mlls]

          mlfy,

       

          vkSj

          eq>ls

          dbZ]

          fdlfy, \

          blfy,

          izse

          fQj Hkh]

          vdkj.k gh

          ftlfy,

          ftl Hkh fy, A

          jkr dh Le`fr

          lqcg ds fy,

          jkr Hkj

          lks u ikrh

          jkr

          dh

          Le`fr esa

          gSa

          os 'kgj

          tgkWa

          dksbZ u dksbZ

          ges'kk txk gqvk gS A

          vUr&1

          vpkud

          ,d fnu

          tSls

          ugha ej tkrk dksbZ

          FkksM+k FkksM+k

          gj fnu

          ejrk tkrk gS

 

          ,dk,d

          ugha pyk vkrk

          gj vUr Hkh

          [kRe ugha gks tkrk

          lc dqN

          iy esa

 

          ij fQj

          vHkh dy gh rks

          lc Bhd Fkk

          vkSj vkt

          dqN Hkh ugha \

 

 

 

 

          ;s ft+n fd izse

          yxrk gS

          izse Fkk

          dHkh

          vHkh vHkh

          vc dsoy

          p<rs lwjt esa

          fldqM+rh

          fleVrh

          ijNkbZa lh

          mldh ft+n A

 

 

 

 

          viuh txg

          [+kkyh

          lqbZ Hkj

          viuh txg dh

          uksd xM+rh gS A

          LoIu esa dh njh

          gjh ?kkl

          iSjksa rys

          ncrh gS

          vkSj ,d nhokj

          [kkyh txg esa

          jaxksa ds tSls

          txg Hkjrh gS A

 

          /kwi /kqys

          vkbZus esa

          vklekuh txg

          jks'ku

          t+jh txex

          gkFk lksyg uki

          tkrs rkj js'ke&&

          txg

          clrh

          gS A

 

 

 

 

           jkg esa

           feys

           fcNqM+s

           jkg esa

           T;wWa

           fQj feysaxs dgha

           vxyh ckj

           rks

           igpku FkksM+h

           jgs ckdh&&

           lqcg esa ds

           LoIu dh lh

           ;kn

           /kqWa/kyh

           dkSa/k

           lk psgjk

           >id

           fQj

           vWa/ksjk

           xgjk A

 

 

 

 

           gks ldrk gS

           tSls >wB ugha Fks

           os fnu

           gks ldrk gS

           lp u gksa

           ;s fnu Hkh

           fQj Hkh

           gj fnu

           FkksM+h

           vkSj

           /kqWa/kykrh

           igpku

           rqEgkjh

           esjs

           vkbZus eas A

 

 

 

 

 

           vlaokn

           vHkh gSa

           vHkh ugha gSa

           gksuk

           u gksuk

           fdruk lgt Fkk]

           vkWa[ksa can djds

           Nqi ldrs Fks

           cpiu esa A

 

           vc bruk Hkj

           fd

           cxy esa cSBs

           O;fDr dks rd

           irk u pys

           geus vHkh vHkh

           can vkWa[k

           D;k lksp Mkyk A

 

           tkvks ogkWa

           u tkus dgkWa

           ykvks mls

           u tkus fdls

       

           dgk¡ \

           fdls \

 

        

 

 

 

 

           izse mM+

           rqe

           jkr Hkj cksyrs jgs

           mlds ckjs esa

           &izse ds A

           dejs esa

           ckdh lc

           lks x, Fks A

           eq>s jkt+nkj cuk

           u tkus D;ksa

           vWa/ksjs esa

           cksyrs jgs rqe

           yxkrkj A

           dHkh dHkh

           xM+cM+k xbZ eSa

           ge nksuksa esa

           dkSu cksyk\

          

           ckr rqEgkjh Fkh&

           rqe tks

           ?ku?kksj izse esa Fks

           ;w¡ dgha

           lcdh FkhA

           esjh Hkh A

          

           rqeus iwNk

           izse us D;ksa

           vkf[kjh cw¡n Hkh

           fupksM+ yh Fkh

           rqels

            +++++ + +\

           tSls izse

           /kksch gks

           jxM+rk

           elyrk

           iNhsVrk

           vkSj varj

           rkj ij QM+QM+krk

           D;ksa NwV x;k Fkk

           vk¡xu esa----\

           esjh uhan Hkj

           QM+QM+krk jgk fQj

           jkr ds vk¡xu esa&

 

           lqcg

           f[kM+dh ds ikj

           jkr dks nksgjkrh&&

           diM+s lesVrh HkkHkh

 

           fuafn;krh

           esjh rtZuh esa

           QqlQqlkrk

           ,d iqjkuk Loj&

           ^fpfM+;k mM+

           gkFkh mM+

           phaVh mM+

           diM+k mM+

           izse mM+-----*

     

   

ijNkbZa dh f[kM+dh ls dqN dfork,¡

       

bottom of page